0

چادر

13921011000210_PhotoLنمایی از یک فیلم که امسال در جشنواره طرح شد. چقدر جای خالی این جور عکس ها از چادر احساس میشه.

دیدگاهی دارید؟