0

ماه رمضان رحمان و دیگران

در ماه عاشقان و عارفان و عاصیان
چشم به رحمان و دعای دیگران داریم

دیدگاهی دارید؟