0

اگر این شراب خام است و گر این حریف پخته

به هزارباره بهتر ز هزار پخته خامی

 

شده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم

که به همت عزیزان برسم به نیک نامی

 

تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن

که بضاعتی نداریم و فکنده‌ایم دامی

دیدگاهی دارید؟