0

حواسمان به دینمان هست!؟

امروز نماینده دولت در تلویزیون گفت. نباید استاندارد مانع صادرات باشد!؟

دیروز نماینده مجلس میگفت. آمریکا جنس های غیر استاندارد را به دنیا میفروشد. برای آمریکا جان آمریکایی ها مهم تر از جان مردم دیگر دنیاست!؟

فردا نماینده ی کشور عراق می گوید. ایرانی ها تنها شعار میدهند. وقتی پایشان به صادرات باز شد. همان سیاستی را داشتند که آمریکایی ها داشتند. جنس های بی کیفیتشان را به ما فروختند و جنس های سالم را به مردم خود دادند.

واقعا اگر استاندارد برای حفظ سلامت انسان هاست. بین ایرانی و غیر ایرانی فرقی هست!؟

به نظرم نماینده دولت حواسش به حرفی که می زد نبود.

دیدگاهی دارید؟