0

اسید پاشی!

سال ۸۷ در شیراز دو مورد اسید پاشی در فاصله یک ساعت رخ داد. هر دو این اسید پاشی ها روی زنانی صورت گرفت که بد حجاب بودند. شدت اسید پاشی هم بسیار زیاد بود. اما هیچ کدام منجر به این نشد که بخواهیم اسید رو به امیر به معروف ربط بدیم. http://aftabnews.ir/vdchiqnz-23nxzd.tft2.html

قیمت هر اسیدپاشی در اون سالها ۲.۵ میلیون تومان بوده!

پس با هزینه حدود ۱۵ میلیون برای چهار اسید پاشی اصفهان میشه به راحتی ملت رو به هم ریخت!

همه دارند میگن به خدا این کار بده اما اصرار دارند بعضی ها که نه این کار کار آمرین به معروف جدید هست.

بماند که انگیزه های پنهان چه کسانی چه هست. نکته این است که مردم در ذهنشان مسائلی دارند که این موارد رو بهونه میکنند. خودشون هم میدونند که این ها ربطی نداره اما برای خالی کردن ناراحتی هایشان شاید این را بهانه میکنند.

وقتی سالها سوالهای درستی را جواب ندهیم. گاهی فکر میکنیم طرف خنگ است. اما واقعیت این است که عصبانی است. عصبانیتی که طی سالها شکل گرفت. در مقابل سوالهای درست و بی جوابش.

دیدگاهی دارید؟