0

دلم

دلم ز نازکی خود شکست در غم عشق،

و گرنه از تو نیاید که دل شکن باشی!

دیدگاهی دارید؟