0

خطای برخورد اولیه با فناوری

یکی از آسیب های طراحی یک طرح تجاری. خطا در بررسی برخورد اولیه با فناوری است.

به طور ساده وقتی مردم با یک فناوری جدید خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات برخورد میکنند. واکنش اولیه آنها با واکنش آنها بعد از یک موج رویارویی و آرامش ممکن است بسیار متفاوت باشد.

برای مثال وقتی برای اولین بار جامعه ما با دستگاه سرخ کن مواجه شد. (که البته از نظر فناوری هم خیلی پیچیدگی نداشت) بسیاری از خانواده ها بودن آن را بسیار مفید میدانستند و حجم زیادی از تقاضا به بازار آمد. اما بعد از مدتی این تقاضا به یک تقاضای منطقی تبدیل شد.

در رابطه با فناوری اطلاعات این خطا بسیار واضح تر است.

برای مثال وایبر در ابتدا رشد شتابان و بسیار جذابی داشت. اما بعد از مدتی مردم به یک استفاده منطقی از آن روی آوردند. نکته اینجاست که شرکت های ارائه دهنده فناوری باید متوجه این آرامش بعد از سونامی تقاضا باشند و همواره نقشه بلند مدت خود را بر آن نیاز منطقی بازار تنظیم کنند.

اگر چه باید سیستم ها توان تحمل رشد دیوانه وار مصرف اولیه را نیز داشته باشند.

دیدگاهی دارید؟