0

آنچه می ماند

امیرالمومنین علی(ع) :
ای مالک!
بدان مردم اغلب بی انصاف و بی منطق و خود محورند، آنان را ببخش.
اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند، ولی مهربان باش!
اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند، ولی شریف و درستکار باش!
نیکی های امروزت را فراموش می کنند، ولی نیکوکار باش!
بهترین های خودت را به دیگران ببخش، حتی اگر اندک باشد. در انتها خواهی دید آنچه می ماند میان تو و خدای توست، نه میان تو و مردم …!

دیدگاهی دارید؟