0

لحظه و مدت

اگر سعی کنیم که آدم‌ها را در لحظه ناراحت نکنیم در مدت ناراحت می‌کنیم

اما اگر آدم‌ها را در لظحه به درست ناراحت کنیم در مدت خوشحال کرده‌ایم

به نظرم این به مسیری که اسلام معرفی می‌کنه نزدیک تره

دیدگاهی دارید؟