0

شیب افزایشی بازی شدن سرباره

کم کم اضافه شدن آهک

دیدگاهی دارید؟