1

از آخر مجلس شهدا را چیدند

ما سینه زدیم بی‌صدا باریدند
از هر چه که دم زدیم، آنها دیدند
ما مدعیانِ صفِ اول بودیم
از آخر مجلس شهدا را چیدند

دیدگاهی دارید؟