8

توکیستی

تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم
شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم

تو چیستی که من از موج هر تبسم تو
بسان قایق سرگشته روی گردابم

دیدگاهی دارید؟