0

استفاده از شماره گذاری فارسی در اچتیمل

به راحتی میتوانید  با کد زیر این کار رو انجام بدید

list-style-type: persian;

دیدگاهی دارید؟