0

نبود مدیریت بحران یا نبود مدیریت

یکشنبه ۲۹ تیرماه حدود۲۰ نفر از کسانی که برای استراحت به ارتفاعات امامزاده داوود رفته بودند در حالی که احتمالا داشتند استراحت میکردند با خانواده خود گرفتار ریزش کوه شدند
جاده چالوس
آب نبود
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940429000144
سوال اینجاست که این بی درایتی از چه ناشی میشود؟
از نبود مدیریت

دیدگاهی دارید؟