0

مرد دیگر درد

انگار خوابم

انگار خوابیم

مُرد دیگر مَرد

 

دیدگاهی دارید؟