1

بی تو بی تابم

گر تو را،
با ما،
تعلق نیست،
ما را،
شوق
هست…

ور تو را،
بی ما،
صبوری هست،
ما را،
تاب
نیست!

دیدگاهی دارید؟