0

به از این دار نگاهش

دل ربودی و بحل کردمت ای جان لیکن

به ازین دار نگاهش که مرا می‌داری

دیدگاهی دارید؟