0

مشکل نسل حاضر عدم اعتقاد به دین نیست، عدم افتخار به دین است.

مشکل نسل حاضر عدم اعتقاد به دین نیست، عدم افتخار به دین است.

این یعنی همان لیبرالیسم و نفاقی که در همه ما هست.

یعنی می‌ترسیم که به گریه‌ما بر حسین بخندند

دیدگاهی دارید؟