0

خطای شمارنده

یکی از خطاهای رایج در موضوع رسانه استفاده افراطی از شمارنده است

اگر قرار است هزار روز دیگری اتفاقی بیفتد و شما هر روز در رسانه تان بگویید ۱۰۰۰ روز تا، ۹۹۹ روز تا و ۳۵۶ روز تا و …

روز آخر کسی متوجه رسیدن زمان نمیشود

حالا خواستم عدد ۱۰۰۰ را به صورت افراطی بگویم

اما ذهن مخاطب به چند روز حساس است؟

دقیقا نمیدانم اما فکر میکنم یادآوری نمی تواند بیش از ۳ بار موثر تر باشد

فکر کنید راه جدیدی پیدا کنید

دیدگاهی دارید؟