0

کلماتی که ساده خلق شدند

به کلمه دالبری شکل فکر کردید

برش هایی شبیه حرف دال

یا کلمه زناشویی

یعنی مسایل مربوط به زن و شوهری یا همان زناشویی

دیدگاهی دارید؟