0

احترام به نظامی ها در کشور چین

نیروهای نظامی چین در چند باری که در فضای شهری مشاهده کردم بسیار منظم، با دیسیپلین و با ابهت بودند، همان تصوری که از یک نظامی داریم.

از رفتار شل و ول سربازان و یا تفنگ های لش و روش آویزان خبری نبود، اسلحه ها کاملا کاربردی و نگاه ها جدی و دقیق بودند

از همه جالبتر عزت و احترام آن ها در فضای رسمی بود برای مثال در فرودگاه ها مسیر پذیرش نظامی ها در اولویت بالا قرار داشت که این موضوع می‌تواند چندین برابر پولی که به عنوان حقوق یک نظامی در نظر میگیریم برای ما جذاب باشد

دیدگاهی دارید؟