0

چند نکته که به بچه‌ها بگوییم و نگوییم

به بچه ها نگوییم

 • به تو قول می‌دهیم که

 • چرا مثل … نیستی

 • چی بهت گفتم؟

 • شوخی کردم

 • ندو و الا می‌افتی

 • آخر چند بار باید یک چیز را تکرار کنم

 • مناسب سن خودت رفتار کن

به بچه ها بگویی

 • تو را دوست دارم ولی این کار تو را نمی پسندم

 • از تو می‌خواهم مشکلم را حل کنی

 • خودت تصمیم بگیر

 • احساست را می‌فهمم

 • آیا دوستت چیزی گفته که واقعیت ندارد و تو ناراحت شده ای؟

دیدگاهی دارید؟