0

مدتهاست به چینش پاستیل ها در مغازه های کشور نگاه میکنم

همه مغازه هایی که دیدم پاستیل های هاریبو را بالا چیدند و پاستیل های شیبا و سایر ایرانی ها را پایین چیدند

یعنی اگر خواستید ایرانی بخرید در حقیقت تو سر مال خورده است

کاش قانونی داشتیم که وقتی دو جنس خارجی و ایرانی در یک مغازه هست باید جنس ایرانی در موقعیت بهتری نسبت به جنس خارجی باشد

بالاخره این ها کم کم فرهنگ میشوند

دیدگاهی دارید؟