0

افلا تعیننا؟

یا صاحب الزمان افلا تعیننا؟

حتی نعلم ان لنا اماما ترینا و تغیثنا

دیدگاهی دارید؟