0

اصول زندگی

از امام صادق (ع) پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل استوار کردی؟

فرمودند:

  1. دانستم کار مرا دیگری انجام نمی‌دهد پس تلاش کردم
  2. دانستم خدا مرا می‌بیند، پس حیا کردم
  3. دانستم رزق مرا دیگری نمی‌خورد، پس آرام شدم
  4. دانستم پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم

دیدگاهی دارید؟