0

آیینه‌ها

آیینه‌ها در چشم ما چه جاذبه‌ای دارند

آیینه‌ها که دعوت دیدارند

دیدارهای کوتاه

از پشت هفت دیوار

دیوارهای صاف

دیوارهای شیشه‌ای شفاف

دیوارهای تو

دیوارهای من

دیوارهای فاصله بسیارند

آه

دیوارهای تو همه آیینه‌اند

آیینه‌های من همه دیوارند

دیدگاهی دارید؟