متاسفانه در جامعه ما در مورد رفتار های جنسی زده بیشتر به موضوع خانم ها پرداخته میشه. اما در مورد آقایان هم چند مورد هست که اتفاقا ضد حقوق زن هست. برای مثال اگه یک مردی رو ببینیم که یک نوزاد در بغل داره یا بچه ای رو داره شیر[…]

رفتار جنسی زده با مرد ها

پُر کرده سکوتی بی‌رحم هر گوشۀ این دنیا را در چشم همه می‌بینم آدم‌کشیِ سرما را این زندگیِ مصنوعی بی‌حوصله در جریان است اما کلماتی وحشی در سینۀ من پنهان است در حافظۀ متروکم کاغذ به سخن می‌پیچد صدها غزلِ بی‌جان را آهسته کفن می‌پیچد حرفی بزن آرامم کن، یک[…]

شعر وقت طرفت قهره و باهات صحبت نمیکنه

تصور کنید در یک پارک زیبا نشسته اید. در کنار شما یک مادر و فرزندش در حال بازی هستند. مادر شکاک و بیمار کودک مدام به شما نگاه میکند و در نهایت به سمت شما حرکت کرده و با تندی از شما میخواهد که به او و فرزندش نگاه نکنید.[…]

چرا باید دین دار باشیم؟

صله رحم یا دید و بازدید خانوادگی یعنی چی؟ این روزها انقدر جامعه دوستان و فضای مجازی پیچیده و وقت گیر شده که وقتی برای گذراندن با خاله نق نقو یا عموی سیگاری ام نمی ماند. چرا باید با انها رابطه داشته باشم. به راستی چرا؟ بگذار منطقی تر باشیم.[…]

چرا باید صله رحم کنیم؟

sudo apt updatesudo apt install dante-server sudo nano /etc/danted.conf #remove everything (holding Ctrl+K will do it) and copy-paste basic config: Logoutput: sysloguser.privileged: rootuser.unprivileged: nobody# desired proxy ports may differ, used here: POP3 110, IMAP 143, HTTPS 443internal: 0.0.0.0 port = 110internal: 0.0.0.0 port = 143internal: 0.0.0.0 port = 443# interface[…]

نحوه ساخت پراکسی ساکس ۵ روی اوبونتو

انسان احساسات متناقضی دارد. از یک طرف به دنبال استقلال و ازادی است. به دنبال عصیان و شورش است. از سلطه پذیری فرار میکند و در همان حال حاضر است برای یک رهبر ازادی خواه جان خود را بدهد. :\ دوست دارد تا جان خود را برای معشوق بدهد. همه[…]

چرا باید عاشق شویم ؟