فیلم مارول یکی از آن فیلم هایی است که به نظرم صرف سرگرمی برای سازنده و نویسنده آن مهم نبوده. موضوع قوم سرگردان در ان به خوبی گنجانده شده. موضوع فمینیست یا زنبانی در آن آمده است. خصوصا صحنه هایی که در ساعت ۱:۳۰ فیلم پخش میشود که نشان دهنده[…]

فیلم مارول ۲۰۱۹

یکی از خطاهای رایج در موضوع رسانه استفاده افراطی از شمارنده است اگر قرار است هزار روز دیگری اتفاقی بیفتد و شما هر روز در رسانه تان بگویید ۱۰۰۰ روز تا، ۹۹۹ روز تا و ۳۵۶ روز تا و … روز آخر کسی متوجه رسیدن زمان نمیشود حالا خواستم عدد[…]

خطای شمارنده