یکی از خطاهای رایج در موضوع رسانه استفاده افراطی از شمارنده است اگر قرار است هزار روز دیگری اتفاقی بیفتد و شما هر روز در رسانه تان بگویید ۱۰۰۰ روز تا، ۹۹۹ روز تا و ۳۵۶ روز تا و … روز آخر کسی متوجه رسیدن زمان نمیشود حالا خواستم عدد[…]

خطای شمارنده