از آنجا که صنفی یک جریان چپ است و باید آن را قدر دانست باید به ادبیات و روش های آن هم آشنا شد. متاسفانه در چند جریان اعتراضی گذشته در دانشگاه شریف شاهد بودیم که صنفی در اعلام نارضایتی از تصمیمات دانشگاه سلسله مراتب اداری را چنان رعایت می‌کند[…]

شکایت قاضی پیش داروغه بردن، اشتباه تکراری صنفی شریف در بهار ۹۹

وقتی مریم میرزاخانی به رحمت خدا رفت دانشگاه مراسم چندگانه مفصلی گرفت و گفت یه جایزه به نامش، یه پژوهشکده به نامش و خلاصه همه چی به اسمش و دور پدرش مثل پروانه می‌چرخیدند. اما این بندگان خدا خیلی متمول‌ نبودند و پدرانشان حاضر به سرمایه گذاری در طرحی نبودند[…]

ناباوری

من از سال ۸۱ در شریف فعال هستم و در طول این مدت یک نکته را خیلی خوب یاد گرفته ام هر چند هر روز بیشتر می‌آموزم که چطور به آن عمل کنم تا وقتی کاری نکنی هیچ اتفاقی نمی افتد. نه نقد میشوی و نه تشویق میشوی. نه تخریب[…]

باید سخت پوست باشی