به جرات باید گفت اگر فتوحی موضع میگرفت، بیانیه میداد و شخصا همون ابتدا به خانواده‌های قربانیان سر میزد خانواده ها ، دانش آموخته ها و بچه ها کمتر عصبانی بودند. اما امروز ورود دانش آموخته ها و خانواده های داغدار به دانشگاه ممنوع است. این یک کار غیر اسلامی[…]

شریف یتیم شده

من از سال ۸۱ در شریف فعال هستم و در طول این مدت یک نکته را خیلی خوب یاد گرفته ام هر چند هر روز بیشتر می‌آموزم که چطور به آن عمل کنم تا وقتی کاری نکنی هیچ اتفاقی نمی افتد. نه نقد میشوی و نه تشویق میشوی. نه تخریب[…]

باید سخت پوست باشی