همه برای دو سال یه اسباب بازی درخسان و جدید هستند زنان هنرمندی که من میشناسم خودشون رو ۲۰ بار بیشتر از مردان زیباتر کردند اونا مجبور هستند که در غیراینصورت تو از بازی خارج میشی مداوم مجبوری خودتو جدید کنی مداوم باید چهره های جدید از خودت بسازی تا[…]

خانم آمریکایی ۲۰۲۰

من ان ابرها من ان ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد تمام روزهای ماه را فسرده می نماید وخراب میکند و من به یادت ای دیار روشنی و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها دلم هوای آفتاب میکند دلم هوای آفتاب میکند خوشا به آب[…]

هوای آفتاب

یکی از دعاهای دوست داشتنی قرآن خدایا هر آنچه داریم از توست، گاه نمی‌دهی تا به صبر بزرگ شویم و گاه میدهی تا مرد درست شویم شکر به آنچه دادی ، آنچه باریدی نمیخواهم که با نعمت تو پشتیبان ظالمان باشم یک شکر دوست داشتنی

رب بنا انعمت علی قلم اکنون ظهیرا للمجرمین