هر چند میرحسین موسوی با موضع گیری های بعد از پایان انتخابات و تندروی در اظهار نظر هایش به نوعی آینده سیاسی خود را در این نظام از بین برد و در حقیقت به جریانی که خودش پایه گذارش بود خیانت کرد. اما تصور کنیم او میخواست به حکومت برسد[…]

برگشت میرحسین موسوی چه سود و زیانی برای ما دارد؟

فارغ از هرگونه قضاوتی در مورد قاضی القضات، انتخاب کسی که پشتوانه ۴۹٪ ای آرا کشور را دارد اقدامی در جهت توجه به دموکراسی است، کاش موسوی هم از این فرصت استفاده میکرد و در قدرت میماند، او حماقت کرد

ایران میخواهد با آمریکا مذاکره کند اما نمیتواند، آمریکا میخواهد با ایران بجنگد اما نمیتواند. شرایط نه جنگ نه صلح قطعا به ضرر اقتصاد ایران در کوتاه مدت و اعتبار آمریکا در بلند مدت خواهد بود.