به نظر من حداقل دو رویداد در تقابل با جمهوری اسلامی گرته برداری شده از طرح های موفق جهانی است. اول رویداد های اواخر دهه ۷۰ که گرته برداری شده از تجربه موفق فروپاشی شوروی توسط آمریکایی ها بود. و با مدل مصلح و انقلابی در یک فرایند دو بخشی[…]

جمهوری اسلامی و آمریکا و طرح های گرته برداری شده