در کراج سید جوید که گاراژ جنوبی کربلاست و چهل دقیقه پیاده از حرم فاصله دارد جمعیت زیادی آمده بودند با همان جریان راهپیمایی و جمعیت زیاد برای عزیمت به مهران باید به آخر گاراژ میرسیدیم. ون ها برای آنکه خالی بر میگشتند‌ کرایه را دوبرابر کرده بودند که میشد[…]

برگشت از کربلا به مهران با کامیون های حشد الشعبی آمدیم