امیرالمومنین علی(ع) : ای مالک! بدان مردم اغلب بی انصاف و بی منطق و خود محورند، آنان را ببخش. اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند، ولی مهربان باش! اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند، ولی شریف و درستکار باش! نیکی های[…]

آنچه می ماند