در شیعه گی تمام ما تردید است مولا ز گناه خلق در تبعید است نفرین به شعور نقشه جغرافی بحرین عزا گرفته، ایران عید است! البته نمی‌دونم چرا انقدر ما به این عید گیر می‌دیم. خیلی هم کسی پاکوبی نمیکنه که! یکم باید دست از این کارها برداریم شیعگی رو[…]

در شیعه‌گی ما