به مناسبت تاریخ کشته شدن عمر و عید ولایت بعضی از بچه ها که متاسفانه خیلی هاشون اصلا اعتقادی به ولایت ندارند با تکرار لعن بر عمر و بزرگ شماردن ابولولو فضا را غبارآلود میکنند. بگذریم از این که این داستان چقدر عید ولایت را تحت تاثیر قرار میدهد بگذریم[…]

لعن بر عمر و داستان های بی پایان بی درایتی ما