رسول خدا (ص): سحر خیزی مبارک است و همه نعمت‌ها به ویژه روزی را می‌افزاید