این هفته که گذشت خیلی ها از پروژه ها لفت دادند دو نفر از پروژه کوتر یک نفر از پروژه تالیات دو نفر از ادمین های کانال باشگاه و همه اینها خیلی اتفاقی در یکی دو روز رخ داد در کنار دیگر مسائل پیش آمده گاهی همه اصرار دارند که[…]

بحران ها و رشد ها