استفاده از داده های میل باکس دیگری در پست فیکس کار سختی نیست. کافی است محتویات فولدر را کپی کنید. البته یک اشتباه رایج باعث شد تا من این مطلب را منتشر کنم و آن مشکل دسترسی است. حتما باید تمام فایل ها را به دسترسی جدید تغییر دهید chown[…]

کپی داده های میل باکس قدیم به جدید