اخیرا رئیس جمهور محترم به نیاز کشور به برگزاری رفراندوم در رابطه با موضوعات حساس اقتصادی و فرهنگی اشاره کرده و گفته است که باید برای موضوع فناوری هسته ای یک رفراندوم برگزار کنیم. تا مردم بتوانند آزادانه تصمیم جامعی که عواقب خوب و بد آن متوجه ایشان است را[…]

هنر منحوس بازی با افکار عمومی!