دنیا را که جمع و تفریق بکنی، هیچی برایت نمی ماند. برای اکثر ما آدم ها همین طور است. اما برای بعضی اینطور نیست. اصلا انگار که برای یک چیز دیگری آمده اند. از اول تا آخر زندگی شان درد و رنج است. اما به تنها چیزی که می اندیشند،[…]