سال های میانی قرن هجدهم. دوران عجیب و موثری در تاریخ است. دوران پادشاهان پنجاه ساله. عصر ناپلئون، ویکتوریا و ناصر الدین شاه. فرانسه در رقابت با انگلستان در جذب حداکثر منابع موجود در زمین بود. پدر کارنو پیروز اصلی میدان های زمینی و معروف به طراحی پیروزی نام فرزند[…]

سعدی انقلابی