یکی از آسیب های طراحی یک طرح تجاری. خطا در بررسی برخورد اولیه با فناوری است. به طور ساده وقتی مردم با یک فناوری جدید خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات برخورد میکنند. واکنش اولیه آنها با واکنش آنها بعد از یک موج رویارویی و آرامش ممکن است بسیار متفاوت باشد.[…]

خطای برخورد اولیه با فناوری