یکی از نکته های جالب برای من جهت گیری ما در طول چند دهه گذشته و دررابطه با محیط زیست است. ما در طبیعت دخالت کردیم. ابتدا با تولید فضولات اجتماعی و صنعتی طبیعت را خراب کردیم. بعد وقتی دیدیم تعداد جانوران گوگولی مگولی طبیعت کم شده. با غذا دادن به[…]

محیط زیست و کار فرهنگی