نه از باب علاقه ای که به ایران داریم. بلکه از باب سرمایه گذاری که اهل بیت بر ما کرده اند. امام علی (ع) پایتخت حکومت خود را کوفه قرار داد. این پایتخت در حقیقت مرکز ایالتی بود که متصرفات شرقی اسلام شامل سرزمین ایران را شامل می‌شد.  نفوذ معاویه[…]

جایگاه ایران در مواضع اهل بیت