نیروهای نظامی چین در چند باری که در فضای شهری مشاهده کردم بسیار منظم، با دیسیپلین و با ابهت بودند، همان تصوری که از یک نظامی داریم. از رفتار شل و ول سربازان و یا تفنگ های لش و روش آویزان خبری نبود، اسلحه ها کاملا کاربردی و نگاه ها[…]

احترام به نظامی ها در کشور چین