0

گفتم بدوم تا

گفتم بدم تااا تو همه فاااصله هاا رااا
تا زودتر از فاجعه گویم گله ها را گله ها را
چون اینه در پیش تو نشستم که ببینی
در من اثر سخت ترین سخت ترین سخت ترین زلزلزه ها را زلزله ها را
پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست
بس که گره، زد به گره، زد به گره حوصله ها را
یک بار تو هم عشق من از عقل نیندیش
بگذار که دل حل کند این مساله ها را مساله ها را

دیدگاهی دارید؟