0

چگونه با یک چهار پر (quadrotor) آتش را خاموش کنیم

آب سنگین است و یک چهار پر چند کیلو بیشتر نمی‌تواند آب حمل کند

اما می‌توان مخازن بزرگ یخ خشک طراحی کرد که با نازل هایی شبیه موشک وزن خود را کمتر کنند

چیزی شبیه بمب یخ خشک که البته نیاز به مبدل های حرارتی آلومینیومی دارد

http://Ehtesabi.com/idea_policy

دیدگاهی دارید؟