0

اگر جلوی افراط دوره تربیتی را گرفته بدیم امروز شاهد تفریط لیبرالیسم در مدارس نبودیم

دیدگاهی دارید؟