0

عکس پیوست مربوط به یک بخش از خیابانبندی پیشرفته تهران است، انصافا شهر قشنگ و نسبتا نوگرایی نداریم؟

دیدگاهی دارید؟